Nalagam...

Gasilska zveza Ljubljana

Organi zveze: Upravni odbor GZL

Upravni odbor


Upravni odbor je operativno-izvršilni organ GZL, ki vodi delo GZL med dvema zasedanjema Skupščine. Delo Upravnega odbora vodi in sklicuje Predsednik. V njegovi odsotnosti ga nadomešča namestnik predsednika. Upravni odbor šteje 42 članov. Sestavljajo ga: Predsednik, Poveljnik, namestnik predsednika, namestnik poveljnika, po en izvoljeni predstavnik članic GZL (38 članic).

V Upravni odbor ne morejo biti predlagani kandidati, ki se sami oziroma njihovi sorodniki do drugega dednega reda ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo, povezano s poslovanjem GZL.

Seje Upravnega odbora sklicuje Predsednik po potrebi, na pobudo članov Upravnega odbora ali Nadzornega odbora, najmanj pa vsako četrtletje. Upravni odbor sklepa veljavno, če je na seji prisotna več kot polovica njegovih članov, odloča pa z večino glasov vseh prisotnih članov. Glasovanje je praviloma javno, razen če Upravni odbor pred posameznim glasovanjem ne sklene drugače. Upravni odbor je za svoje delo odgovoren Skupščini.

Naloge Upravnega odbora so:

 •  pripravlja predloge sprememb in dopolnitev Statuta GZL;
 •  pripravlja predloge splošnih aktov, ki jih sprejema Skupščina GZL;
 •  potrjuje sprejem novih članov in odloča o prenehanju članstva;
 •  uresničuje sprejete programe, sklepe in stališča Skupščine GZL;
 •  spremlja izvajanje finančno ovrednotenih programov dela;
 •  sklicuje zasedanja Skupščine GZL in pripravlja gradivo za Skupiščino;
 •  imenuje kandidacijsko komisijo in sprejme Pravilnik o kandidacijskem postopku;
 •  upravlja premoženje GZL;
 •  kot drugostopenjski organ odloča o pritožbi na odločitev Disciplinske komisije;
 •  obravnava poročilo in opozorila Nadzornega odbora GZL o nadzoru nad finančnim in materialnim poslovanjem GZL;
 •  spremlja dejavnosti članov GZL;
 •  spremlja delo mladine, članic in veteranov;
 •  pripravlja predloge in predlaga člane za organe regije in GZS;
 •  imenuje in razrešuje začasne komisije;
 •  uresničuje druge naloge vezane na dejavnost GZL, ki niso v pristojnosti Skupščine;
 •  potrjuje prejemnike priznanj GZL;
 •  Skupščini predlaga imenovanje častnih funkcionarjev;
 •  imenuje stalne Komisije.

V mandatnem obdobju 2023 – 2028 Upravni odbor sestavljajo:


Člani Upravnega odbora

– Aleš Dimnik, PGD Bizovik
– Rok Filip, PGD Črnuče
– Anica Birsa, PGD Dravlje
– Tomaž Perme, PGD Gameljne
– Blaž Koprivec, PGD Gunclje – Male Vižmarje
– Janja Juršič, PGD Ježica
– Jaka Borštnar, PGD Kozarje
– Robert Magaš, PGD Lipoglav
– Matej Šurk, PGD Lj. – Barje
– Matej Greisek, PGD Lj. – Brdo
– Jaka Gspan, GD Lj. – Mesto
– Jan Debeljak, PGD Lj. – Rudnik
– Marjetka Žnidaršič, PGD Lj. – Šentvid
– Blaž Ferkulj, PGD Lj. – Trnovo
– Gašper Pance, PGD Lj. – Vič
– Franci Kopač, PGD Medno
– Luka Kastner, PGD Nadgorica
– Klemen Rotar, PiGD Aquafilslo
– Darko Hrovat, PiGD Belinka
– Alojzij Markelj, PiGD Papirnica Vevče
– Tomislav Sojer, PGD Podgorica – Šentjakob
– Blaž Ozimek, PGD Podutik – Glince
– Andrej Jenko, PGD Prežganje
– Jaka Aljaž, PGD Rašica
– Luka Oblak, PGD Slape Polje
– Marko Golubič, PGD Sostro
– Martin Golubič, PGD Spodnja Šiška
– Simon Višnovar, PGD Stanežiče – Dvor
– Matej Ristivojević, PGD Stožice
– Alojz Jež, PGD Šmartno ob Savi
– Bojan Unčanin, PGD Štepanjsko naselje
– Gregor Cedilnik, PGD Tacen
– Hari Stanić, PGD Tomačevo – Jarše
– Matic Ilovar, PGD Vižmarje Brod
– Urban Ložar, PGD Zadobrova – Sneberje – Novo Polje
– Primož Feher, PGD Zalog – Sp. Kašelj
– Anton Luzar, PGD Zg. Šiška
– Aleš Pečjak, PGD Zg. Kašelj
– Anže Bitenc, GZ LJUBLJANA – PREDSEDNIK
– Tine Juvan, GZ LJUBLJANA – POVELJNIK
– Matjaž Šušteršič, GZ LJUBLJANA – NAMESTNIK PREDSEDNIKA
– Gregor Gomboši, GZ LJUBLJANA – NAMESTNIK POVELJNIKA


GZL v številkah

35 Prostovoljnih gasilskih društev
3 Prostovoljna industrijska gasilska društva
4.618 članov
1.125 operativnih članov
150-letna tradicija

Klic v sili 112

Ko kličete na številko 112, povejte:

 • kdo kliče (ime in priimek),
 • kaj se je zgodilo,
 • kje se je zgodilo (lokacija dogodka),
 • kdaj se je zgodilo (čas dogodka),
 • koliko je ponesrečencev (število),
 • kakšne so poškodbe,
 • kakšne so okoliščine na kraju nesreče,
 • kakšno pomoč potrebujete.