Nalagam...

Gasilska zveza Ljubljana

Organi zveze: Skupščina GZL

Skupščina GZL


Skupščina je najvišji organ GZL. Sestavljajo jo delegati, ki jih za mandatno obdobje izvolijo PGD in PIGD. Vsako PGD oziroma PIGD ima v Skupščini GZL 2 delegata.

Zasedanje Skupščine vodi delovno predsedstvo. Sestavljajo ga predsednik in dva delegata, ki jih za vsako zasedanje na predlog Predsednika GZL izvoli Skupščina izmed delegatov, prisotnih na zasedanju.

Predsednik, Poveljnik, člani Upravnega odbora, Poveljstva in Nadzornega odbora lahko sodelujejo na zasedanju Skupščine z razpravami in predlogi, vendar nimajo glasovalne pravice.

Skupščina se sestane na rednem ali izrednem zasedanju. Redno zasedanje Skupščine skliče Upravni odbor GZL najmanj enkrat na leto, najkasneje v 90 dneh po izteku koledarskega leta. Izredno zasedanje Skupščine skliče Upravni odbor na lastno pobudo ali najkasneje v 30 dneh po prejemu pobude članov, ki predstavljajo najmanj eno tretjino članov GZL, ali na zahtevo Nadzornega odbora. Če Upravni odbor ne skliče izrednega zasedanja Skupščine v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznim gradivom. Izredno zasedanje Skupščine sklepa le o zadevi, za katero je sklicana.

Pristojnosti Skupščine so:

 •  sprejema poslovnik o delu Skupščine;
 •  sprejema, spreminja in dopolnjuje Statut in druge splošne akte;
 •  voli in razrešuje organe in funkcionaje;
 •  sprejema finančni načrt in zaključni račun GZL;
 •  sprejema programske usmeritve, stališča, sklepe in priporočila in druge akte za napredek gasilstva in protipožarnega varstva za svoje območje;
 •  sprejema poročila o poslovanju GZL, finančno poročilo in program dela;
 •  odloča o prometu z nepremičninami;
 •  odloča o statusnih spremembah;
 •  drugo;

Dokumenti

Statut GZL

Veljaven od 27.11.2017


GZL v številkah

35 Prostovoljnih gasilskih društev
3 Prostovoljna industrijska gasilska društva
4.618 članov
1.125 operativnih članov
150-letna tradicija

Klic v sili 112

Ko kličete na številko 112, povejte:

 • kdo kliče (ime in priimek),
 • kaj se je zgodilo,
 • kje se je zgodilo (lokacija dogodka),
 • kdaj se je zgodilo (čas dogodka),
 • koliko je ponesrečencev (število),
 • kakšne so poškodbe,
 • kakšne so okoliščine na kraju nesreče,
 • kakšno pomoč potrebujete.